Књиге

Рекламациони Знак

Ако не знате елементе рекламације, Ваши губици могу да превазиђу вредност посла и 10 пута

Купите право на коришћење РЕКЛАМАЦИОНИМ ЗНАКОМ на својем паковању, каталозима или Општим условима